Žmogiškųjų išteklių skyrius

Tikslas:

Kryptingos įmonės orientacijos šioje srityje organizavimas, apimantis pagrindinius personalo tikslus ir elgsenos normas, bendradarbiams keliamus reikalavimus, įmonės įsipareigojimus bei žmogiskųjų išteklių ugdymo koncepciją.

Žmogiškųjų išteklių vadyba, tai praktinis darbas ir politika: vadovaudami verslui turime dirbti su žmonėmis susijusį darbą – priimti, mokyti, įvertinti, atlyginti savo įmonės darbuotojams, sudaryti jiems tinkamą darbo aplinką. Tokia žmogiškųjų išteklių vadybos samprata rodo, kokias konkrečias sritis aprėpia žmogiškųjų išteklių vadybos politika ir praktika:

 • Darbuotojų atranka.
 • Naujų darbuotojų adaptavimas, mokymas ir ugdymas.
 • Darbo proceso vertinimas ir karjeros planavimas.
 • Darbo užmokesčio, išmokų ir naudų sistemų rengimas.
 • Teisingų, demokratinių ir humanitarinių darbo santykių formavimas.
 • Socialinių garantijų užtikrinimas.

Žmogiškųjų išteklių skyriuje dirba generalinis direktorius, skyriaus direktorius ir vadybininkai.

Žmogiškųjų išteklių skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

 • Gebėti taikyti LR įstatymus ir poįstatyminius aktus, regalamentuojančius įmonių žmogiškųjų išteklių valdymą.
 • Sugebėti parengti pareiginius nuostatus ir darbo vietų aprašymus.
 • Mokėti rengti laisvų darbo vietų konkursus.
 • Gebėti atrinkti norinčius įsidarbinti ir tinkamus įmonei darbuotojus.
 • Žinoti darbuotojų priėmimo į darbą tvarką ir mokėti ją taikyti.
 • Mokėti sudaryti darbo sutartį, visiškos materialinės atsakomybės sutartį.
 • Mokėti suformuoti darbuotojo asmens bylą.
 • Supažindinti darbuotojus su įmonės darbų saugos reikalavimais, vidaus tvarkos taisyklėmis.
 • Mokėti tvarkyti darbo laiko ataskaitą.
 • Gebėti pasirūpinti kiekvienu darbuotoju, sudarant galimybes kvalifikacijai kelti.
 • Mokėti bendrauti ir bendradarbiauti.
 • Mokėti tvarkyti gaunamą ir siunčiamą korepspondenciją.
 • Žinoti kokia firmoje sukaupta metodinė medžiaga.
 • Mokėti organizuoti susirinkimus, juos vesti ir protokoluoti.
 • Mokėti tvarkyti informacinį stendą.
 • Gebėti pristatyti savo firmą ir jos veiklą.